Jdi na obsah Jdi na menu
 

STANOVY  OBČANSKÉHO  SDRUŽENÍ

KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ

  

Sídlo sdružení:

Dlouhá 86/104

Název sdružení:

Klub malých Dubáčků, z. s.

registrace od 2.9.2009 pod č.j. VS/1-1/76717/09-R 

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Cíl činnosti:

Občanské sdružení Klub  malých Dubáčků je dobrovolné sdružení, otevřené všem příchozím.

Jeho hlavním cílem je:

1. Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat maminky a ostatní rodinní příslušníci a jejich děti, bez rozdílu věku, sociálního postavení a národnostních menšin. V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provozování mateřského centra, na organizování dětských programů, na otázku ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte. Centrum bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby.

2. Zaměřit se na řešení sociálních otázek, jako je pomoc matkám na mateřské dovolené, nastávajícím matkám, sociální poradenství, vzdělávání.

3. Cílem sdružení je i organizace vzdělávacích a zábavných programů včetně volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

4. Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou, úlohou ženy a matky.   

 

5. Centrum funguje jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami s dětmi, nastávajícími maminkami.

6. Centrum pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města, a tím přispívá k rozvoji komunity. 

7. Sdružení je přirozené otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

8. Sdružení si v rámci svých možností opatřuje finanční prostředky pro naplňování svých cílů. 

9. Sdružení je financováno z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných darů a z vlastní činnosti. Sdružení není založené za účelem podnikání.

10. Sdružení spolupracuje s jinými organizacemi a orgány státní správy.

Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. Rada sdružení může udělit čestné členství osobnostem, které mají předpoklady a vůli popularizovat a podporovat cíle a program sdružení.

3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena po dobu 12 měsíců

5. Dokladem o členství je “Průkaz malého Dubáčka“

6. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným oznámením  

b) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

c) zánikem sdružení 

d) úmrtím člena

Práva a povinnosti členů:

I. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit členy orgánů sdružení
c) být volen po dosažení 21 let věku do orgánů sdružení
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
e) být informován o činnosti sdružení

II. Mezi povinnosti člena patří zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty sdružením přijaté
b) podporovat plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny

III. Práva a povinnosti člena sdružení jsou vázána na osobu člena sdružení a nejsou převoditelná na jiné osoby.

Orgány sdružení:

Orgány sdružení jsou:
- valná hromada
- rada
- revizor 

Valná hromada

I. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

II. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 

III. Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. 

IV. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení  

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,

c) volí na dobu dvou let členy rady a revizora  

d) rozhoduje o zrušení členství                          

e) rozhoduje o zrušení sdružení                   

V. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň pětina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o jeho zrušení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Řádně omluvení členové nepřítomní na valné hromadě mohou hlasovat o navržených bodech programu, a zejména o volbě nové rady sdružení, prostřednictvím volebního lístku zaslaného na e-mail sdružení.

VI. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Rada

I. Rada je statutárním orgánem sdružení. 

II. Rada je nejméně tříčlenný orgán, jehož členové mají rovnocenné pravomoci a mají oprávnění jako jediní vystupovat a jednat jménem sdružení, jakož i podpisová práva. Každý člen rady jedná samostatně.

III. Řídí běžný chod sdružení.

IV. Rada může být v pracovněprávním vztahu ke sdružení. 

V. Funkční období rady jsou dva roky 

VI. Rada má za povinnost minimálně týden předem oznámit všem členům sdružení termín a místo konání valné hromady způsobem obvyklým.

VII. Rada může písemně pověřit člena k jednání jménem sdružení.

VIII. Členy rady sdružení jmenuje přípravný výbor, poté vždy valná hromada, kterou rada sdružení svolává jednou za rok.

Revizor

I. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

II. Revizor je člen sdružení, kterého určí rada.  

III. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí 1 x ročně.    

IV. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.   

Zásady hospodaření:

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:  
- členské příspěvky
- dary a příspěvky právnických a fyzických osob
- příjmy z vlastní činnosti - vstupné na programy a akce
- příspěvky z veřejných rozpočtů a grantů nadací
- jiné příjmy

3. Získané zdroje použije sdružení pro realizaci svých cílů. O konkrétním použití rozhodne rada.

4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně vypracuje finanční zprávu a předloží ji valné hromadě ke schválení. 

 

Zánik sdružení:

1. Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem.

2. O dobrovolném rozpuštění sdružení rozhoduje valná hromada.

3. Majetkové vypořádání sdružení se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady.

Závěrečná ustanovení:

1. Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

2. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra.

3. Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna valná hromada.

 

Tyto stanovy byly schváleny v Dubé dne 21. srpna 2009  

 

Za přípravný výbor sdružení

Zuzana Macurová   

Ing. Irena Žalovičová

Veronika Kadlečková